Algemene Voorwaarden Ostrea

Hieronder vindt u de Algemene Voorwaarden van Ostrea zoals onder meer gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder nummer 56508891. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op.

Artikel 1. Definities.

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Aanbod     
Offerte en/of aanbieding van Leverancier aan de Wederpartij

Afnemer
Consument en/of ondernemer ook wel Opdrachtgever/Wederpartij.

Bedenktijd
De termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

Consument
De natuurlijke persoon die, al dan niet op afstand, handelt ten aanzien van een transactie aangaande een product en/of dienst voor doeleinden die voor een overwegend gedeelte niet onder zijn (toekomstige) handels-, beroeps- of bedrijfsactiviteit vallen.

Consumentenkoop
Levering van een product en/of dienst aan een Consument.

Dag     
Kalenderdag.

Duurtransactie
Een Overeenkomst met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid.

Duurzame gegevensdrager
Elk middel dat de Consument, Leverancier of Ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Leverancier
De natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in het kader van zijn handels-, beroeps- of bedrijfsactiviteit alsmede een persoon die namens of voor rekening van Leverancier optreedt al dan niet op afstand.

Herroepingsrecht
De mogelijkheid voor de Consument om binnen de Bedenktijd af te zien van de, al dan niet op afstand tot stand gekomen, Overeenkomst.
Ondernemer
De natuurlijke of rechtspersoon die, al dan niet op afstand, handelt ten aanzien van een transactie aangaande een product en/of dienst voor doeleinden die voor een overwegend gedeelte onder zijn (toekomstige) handels-, beroeps- of bedrijfsactiviteit vallen.

Opdrachtgever
Wederpartij/Afnemer.

Opdrachtnemer
Leverancier.

Overeenkomst
Een wilsovereenstemming tussen Leverancier en een Wederpartij, gericht op aangaan of tenietdoen van één of meerdere verbintenissen. Deze wilsovereenstemming betreft tevens een overeenkomst waarbij in het kader van een door de Leverancier georganiseerd systeem voor verkoop, eventueel op afstand, van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Particulier
Wederpartij waarbij Afnemer Consument is.

Techniek voor communicatie op afstand
Middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een Overeenkomst, zonder dat de Wederpartij en Leverancier gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Wederpartij
De Afnemer met wie Leverancier een Overeenkomst afsluit, heeft afgesloten of gaat afsluiten.

Artikel 2. Leverancier.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ostrea Appartementen, handelend vanuit de handelsnamen zoals gedeponeerd in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder nummer 56508891 met de hoofdvestiging aan de Jacobshiem 19, 9163 JT, Nes Ameland, Nederland. Per handelsnaam kan er sprake zijn van een subdossiernummer in het handelsregister met bijbehorende vestigingsadressen, btw-identificatienummers, e-mailadressen, URL’s, telefoonnummers en faxnummers.

Artikel 3. Toepasselijkheid.

3.1     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder, al dan niet op afstand tot stand gekomen, Aanbod en Overeenkomst tussen Leverancier en Wederpartij waarop Leverancier deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

3.2     De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten met Leverancier, voor de uitvoering waarvan door Leverancier derden dienen te worden betrokken.


3.3     Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de medewerkers van Leverancier en zijn directie.

3.4     De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3.5     Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Leverancier en Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

3.6     Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

3.7     Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

3.8     Indien Leverancier niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen van deze algemene voorwaarden niet van toepassing zijn, of dat Leverancier in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

3.9     Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Wederpartij beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal, voordat de Overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de Leverancier zijn in te zien en zij, op verzoek van de Wederpartij, zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3.10     Indien de Overeenkomst elektronisch wordt gesloten, kan, in afwijking van artikel 3 lid 9 en voordat de Overeenkomst wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Wederpartij ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Wederpartij op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal, voordat de Overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij, op verzoek van de Wederpartij, langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

3.11     Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is lid 9 en lid 10 van dit artikel van overeenkomstige toepassing en kan de Wederpartij zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepalingen die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4. Aanbod.

4.1     Een Aanbod van Leverancier is vrijblijvend tenzij het Aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft en/of onder voorwaarden geschiedt waarbij in dat geval de geldigheidsduur en/of de voorwaarden nadrukkelijk in het Aanbod wordt vermeld.

4.2     Een Aanbod vervalt indien het product en/of de dienst waarop het Aanbod betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

4.3     Leverancier kan niet aan zijn Aanbod worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat het Aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4.4     De in een Aanbod vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten indien de Wederpartij een Consument betreft, tenzij anders aangegeven.

4.5     De in een Aanbod vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten indien de Wederpartij een Ondernemer betreft, tenzij anders aangegeven.

4.6     Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van hetgeen is opgenomen in het Aanbod dan is Leverancier daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Leverancier anders aangeeft.

4.7     Een samengestelde prijsopgave verplicht Leverancier niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Een aanbod geldt niet automatisch voor toekomstige orders.

4.8     Een Aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het Aanbod door de Wederpartij mogelijk te maken. Als Leverancier gebruik maakt van afbeeldingen dan zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten, tenzij anders aangegeven.

4.9     Elk Aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Wederpartij duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, dia aan de aanvaarding van het Aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

 • De prijs inclusief of exclusief belastingen.
 • De eventuele kosten van aflevering.
 • De wijze waarop de Overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn.
 • Het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht.
 • De wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de Overeenkomst.
 • De eventuele termijn voor aanvaarding van het Aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de Leverancier de prijs garandeert.
 • De hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel.
 • Of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd en zo ja op welke wijze deze voor de Wederpartij te raadplegen is.
 • De manier waarop de Wederpartij, voor het sluiten van de Overeenkomst, de door hem in het kader van de Overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst kan herstellen en/of wijzigen.
 • De eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de Overeenkomst kan worden gesloten.
 • De minimale duur van de Overeenkomst in geval van een duurtransactie.

 

Artikel 5. Overeenkomst.

5.1     De Overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Wederpartij van het Aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

5.2     Indien de Wederpartij het Aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigd Leverancier onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het Aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Leverancier is bevestigd, kan de Wederpartij de Overeenkomst ontbinden.

5.3     Indien de Overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Leverancier passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige elektronische omgeving. Indien de Wederpartij elektronisch kan betalen, zal Leverancier daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

5.4     Leverancier kan zich, binnen wettelijke kaders, op de hoogte stellen of de Wederpartij aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Leverancier op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5.5     Leverancier zal bij het product of de dienst aan de Wederpartij de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Wederpartij op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

 • Het bezoekadres van de vestiging van Leverancier waar de Wederpartij met klachten terecht kan.
 • De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Wederpartij van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht.
 • De informatie over garanties en bestaande service na aankoop.
 • De in artikel 4 lid 9 van deze algemene voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Leverancier deze gegevens al aan de Wederpartij heeft verstrekt vóór de uitvoering van de Overeenkomst.
 • De vereisten voor opzegging van de Overeenkomst indien de Overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

5.6     In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6. Herroepingsrecht.

6.1     Bij aankoop van producten heeft de Wederpartij zijnde een Consument de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de Wederpartij of een vooraf door de Wederpartij aangewezen en aan Leverancier bekend gemaakte vertegenwoordiger.

6.2     Tijdens de bedenktijd zal de Wederpartij zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en, indien redelijkerwijze mogelijk, in de originele verpakking aan Leverancier retourneren, conform de door Leverancier verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

6.3     Bij levering van diensten heeft de Wederpartij zijnde een Consument de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de Overeenkomst.

6.4     Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de Wederpartij zich richten naar de door Leverancier bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Artikel 7. Kosten in geval van herroeping.

7.1     Indien de Wederpartij zijnde een Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

7.2     Indien de Wederpartij zijnde een Consument een bedrag betaald heeft, zal Leverancier dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig dagen na terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8. Uitsluiting herroepingsrecht.

8.1     Leverancier kan het Herroepingsrecht van de Wederpartij uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en lid 3. De uitsluiting van het Herroepingsrecht geldt slechts indien Leverancier dit duidelijk in het Aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst, heeft vermeld.

8.2     Uitsluiting van het Herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

Die door Leverancier tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Wederpartij.
Die duidelijk persoonlijk van aard zijn.
Die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.
Die snel kunnen bederven of verouderen.
Waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Leverancier geen invloed heeft.
Voor losse kranten en tijdschriften.
Voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de Wederpartij de verzegeling heeft verbroken.


8.3     Uitsluiting van het Herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

 • Betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode.
 • Waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de Wederpartij is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken.
 • Betreffende weddenschappen en loterijen.

 

Artikel 9. Duur Overeenkomst.

9.1     De Overeenkomst tussen Leverancier en de Wederpartij wordt aangegaan voor een onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

9.2     Als een Overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de Wederpartij zijnde een Consument na een jaar de Overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 10. Prijs(verhoging).

10.1     Gedurende de in het Aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven en andere heffingen van overheidswege.

10.2     In afwijking van het vorige lid kan Leverancier producten en/of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen en waar Leverancier vrijwel geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het Aanbod vermeld.

10.3     Prijsverhogingen binnen drie maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

10.4     Prijsverhogingen vanaf drie maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Leverancier dit bedongen heeft en:

 • Deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 • De Wederpartij zijnde een Consument de bevoegdheid heeft de Overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

10.5     Indien Leverancier bij het sluiten van de Overeenkomst een bepaalde prijs of een vast honorarium overeenkomt, dan is Leverancier, in afwijking van lid 1 tot en met 4, niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs of dit honorarium, ook wanneer de prijs of het honorarium oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven, zonder dat de Wederpartij in dat geval gerechtigd is om de Overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs of het honorarium:

 • Voortvloeit uit een aan Leverancier toekomende bevoegdheid of een op Leverancier rustende verplichting ingevolgde de wet- of regelgeving.
 • Het gevolg is van een wijziging van de Overeenkomst.
 • Haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs of het honorarium van grondstoffen, lonen et cetera.
 • Voortvloeit uit andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

10.6     Indien de verhoging van de prijs of het honorarium anders dan als gevolg van een wijziging van de Overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, dan is uitsluitend de Wederpartij die een beroep doet op titel vijf afdeling drie van boek zes BW gerechtigd de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij:

 • Leverancier alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren.
 • De verhoging van de prijs voortvloeit uit een aan Leverancier toekomende bevoegdheid of een op Leverancier rustende verplichting ingevolgde de wet- of regelgeving.
 • Bedongen is dat de oplevering van de dienst langer dan drie maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst zal plaatsvinden.
 • Bedongen is dat de aflevering van het product langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

 

Artikel 11. Levering en uitvoering.

11.1     Leverancier zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

11.2     Leverancier zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

11.3     Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde producten en/of diensten een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij Leverancier derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Leverancier dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

11.4     Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden is vermeld, zal Leverancier geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed uitvoeren en overeenkomstig een eventuele afgesproken leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Wederpartij hiervan uiterlijk binnen 30 dagen, nadat hij de bestelling geplaatst heeft, bericht.

11.5     Levering van producten en/of diensten geschiedt af bedrijf van Leverancier, tenzij anders is overeengekomen. In laatste geval zal de Wederpartij voor levering duidelijk aan Leverancier kenbaar maken wat het adres is voor de plaats van levering. De Wederpartij is verplicht de producten en/of diensten af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering van de diensten en/of producten, dan is Leverancier gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Wederpartij. Het risico van verlies, diefstal, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment waarop de diensten en/of producten aan de Wederpartij ter beschikking staan.

11.6     Leverancier heeft het recht bepaalde diensten te laten leveren door en/of bepaalde producten te laten leveren door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

11.7     Indien door Leverancier of door Leverancier ingeschakelde derden in het kader van de Overeenkomst diensten worden verricht/geleverd op de locatie van de Wederpartij of op een door de Wederpartij aangewezen locatie, draagt de Wederpartij kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

11.8     Leverancier is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
11.9     Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Leverancier de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

11.10     De Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Leverancier aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Leverancier worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Leverancier zijn verstrekt, heeft Leverancier het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Wederpartij in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Wederpartij de gegevens aan Leverancier ter beschikking heeft gesteld. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Leverancier is uitgegaan van de door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

11.11     Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de Overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Wederpartij, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de Overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit ook consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Leverancier zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de Overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de Overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

11.12     Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Leverancier gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat doorvoor akkoord is gegeven door de binnen Leverancier bevoegde persoon en de Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Leverancier op en is voor de Wederpartij geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

11.13     Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Leverancier een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten diensten/werkzaamheden en/of te leveren zaken/producten.

11.14     Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Leverancier gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Leverancier daardoor direct of indirect ontstaan.

Artikel 12. Opschorting en ontbinding.

12.1     Leverancier is bevoegd en gerechtigd de nakomingen van de verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:

 • De Wederpartij de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.
 • Na het sluiten van de Overeenkomst Leverancier ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen.
 • De Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

12.2     Indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Leverancier kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Leverancier gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden.

12.3     Voorts is Leverancier bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Leverancier kan worden gevergd.

12.4     Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Leverancier op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Leverancier de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en Overeenkomst.

12.5     Indien Leverancier onder meer op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

12.6     Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is Leverancier gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

12.7     Indien de Wederpartij zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Leverancier gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

12.8     Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Leverancier, zal Leverancier, in overleg met de Wederpartij, zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Leverancier extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Wederpartij in rekening gebracht. Leverancier zal de Wederpartij zoveel als mogelijk vooraf inlichten ter zake van de omvang van deze kosten. De Wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door Leverancier genoemde termijn te voldoen, tenzij Leverancier anders aangeeft.

12.9     In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Leverancier vrij om de Overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of Overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Leverancier op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

12.10     Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde en/of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aanvoer-, afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de Overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht. 

Artikel 13. Overmacht.

13.1     Leverancier is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechts-handeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

13.2     Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Leverancier geen of vrijwel geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Leverancier niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Leverancier of van derden daaronder begrepen. Leverancier heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Leverancier zijn verbintenis had moeten nakomen.

13.3     Leverancier kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichtingen tot vergoeding van schade aan de andere partij.

13.4     Indien Leverancier ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen en/of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen en/of na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Leverancier gerechtigd om het reeds nagekomen en/of na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 14. Betaling en incassokosten.

14.1     Betaling dient steeds te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, op een door Leverancier aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Leverancier aangegeven. Leverancier is gerechtigd om periodiek te factureren.

14.2     In aanvulling op lid 1 dienen de door de Wederpartij zijnde een Consument verschuldigde bedragen niet eerder te worden voldaan dan veertien dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1 in geval van een Overeenkomst voor het leveren van een product.

14.3     In aanvulling op lid 1 dienen de door de Wederpartij zijnde een Consument verschuldigde bedragen niet eerder te worden voldaan dan veertien dagen nadat de Wederpartij zijnde een Consument de bevestiging van de Overeenkomst tot het verlenen van een dienst heeft ontvangen.

14.4     Bij verkoop van producten aan de Wederpartij zijnde een consument mag nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen, tenzij anders overeengekomen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de Wederpartij geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling en/of dienst(en), alvorens de bedongen (vooruit)betaling heeft plaatsgevonden.

14.5     De Wederpartij heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Leverancier te melden.

14.6     Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd. In het geval van Consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente. In andere gevallen is de Wederpartij een rente verschuldigd van één procent per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

14.7     Leverancier heeft het recht de door de Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

14.8     Leverancier kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor toerekening van de betaling aanwijst.

14.9     Leverancier kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

14.10     De Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Leverancier verschuldigde.

14.11     Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Wederpartij die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

14.12     Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Leverancier echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 15. Eigendomsvoorbehoud.

15.1     Alle door Leverancier in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Leverancier totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met Leverancier gesloten Overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

15.2     Het door Leverancier geleverde, dat ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

15.3     De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Leverancier veilig te stellen.

15.4     Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om Leverancier daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

15.5     De Wederpartij verplicht zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffingsschade en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek van Leverancier ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Leverancier gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de Wederpartij zich er jegens Leverancier bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dit kader nodig of wenselijk mocht (blijken te) zijn.

15.6     Voor het geval Leverancier zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Leverancier en door Leverancier aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Leverancier zich bevinden en deze terug te nemen.

Artikel 16. Garanties, onderzoek en reclames.

16.1     Tenzij anders overeengekomen zullen de door Leverancier te leveren producten en/of diensten voldoen aan:

 • De eisen van de Overeenkomst.
 • De in het aanbod vermelde specificaties.
 • De redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid.
 • De op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 • De gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van le¬ve¬ring redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd.

16.2     De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden dia daaraan gesteld worden. Leverancier kan in dat geval andere garantievoorwaarden en overige voorwaarden stellen ter zake van de te leveren producten en/of diensten.

16.3     De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van twee maanden na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voorvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Leverancier verstrekte garantie een product of dienst betreft die door een derde werd geleverd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van dat product of die dienst ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld./td>

16.4     Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Wederpartij en/of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Leverancier, de Wederpartij of derden aan het product en/of de dienst wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere producten en/of diensten werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden verwerkt of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Leverancier vrijwel geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.

16.5     De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de producten en/of diensten hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet een de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk aan Leverancier te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Leverancier in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient Leverancier in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

16.6     Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij Leverancier opdracht gegeven heeft, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt./td>

16.7     Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit.

16.8     Indien vaststaat dat een product en/of dienst gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Leverancier het gebrekkige product en/of dienst binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij, ter keuze van Leverancier, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de Wederpartij gehouden om het vervangen product aan Leverancier te retourneren en het eigendom daarover aan Leverancier te verschaffen, tenzij Leverancier anders aangeeft.

16.9     Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Leverancier daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij.

16.10     Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden.

Artikel 17. Aansprakelijkheid.

17.1     Indien Leverancier aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

17.2     Leverancier is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, ontstaan doordat Leverancier is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

17.3     Leverancier is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

17.4     Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

 • De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op de schade in de zin van deze algemene voorwaarden.
 • De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Leverancier aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Leverancier toegerekend kunnen worden.
 • Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

17.5     Leverancier is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.

17.6     Indien Leverancier aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Leverancier beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft./td>

17.7     De aansprakelijkheid van Leverancier is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

17.8     De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Leverancier of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 18. Verjaringstermijn.

18.1     In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Leverancier en de door Leverancier bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken derden, één jaar.

18.2     Het bepaalde in lid 1 van dit artikel is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de Overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat de Wederpartij Leverancier van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.

Artikel 19. Risico-overgang.

19.1     Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij worden gebracht.

Artikel 20. Vrijwaring.

20.1     De Wederpartij vrijwaart Leverancier voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Leverancier toerekenbaar is.

20.2     Indien Leverancier uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Leverancier zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld als hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Leverancier, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Leverancier en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.

Artikel 21. Intellectuele eigendom.

21.1     Leverancier behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Leverancier heeft het recht de door de uitvoering van een Overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 22. Toepasselijk recht en geschillen.

22.1     Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Leverancier partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

22.2     De rechter in de vestigingsplaats van Leverancier is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Leverancier het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

22.3     Partijen zullen eerst dan een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 23. Vindplaats en wijziging voorwaarden.

23.1     Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden.

23.2     Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de rechtsbetrekkingen met de Wederpartij.

23.3     De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.