Gebruiksvoorwaarden Ostrea website

Artikel 1. Welkom op deze website.

Welkom op de website van Ostrea ('Ostrea' of 'wij', 'ons' of 'onze') en hartelijk dank voor uw bezoek. Wij hopen dat u hier een prettige ervaring zult hebben.

Deze Algemene voorwaarden voor het gebruik ('deze Gebruiksvoorwaarden') vormen een wettig contract tussen u en Ostrea (gezamenlijk: 'Alle partijen') waarin uw gebruik wordt geregeld van deze Website en van andere Websites waarover Ostrea controle heeft en van alle tekst, data, informatie, software, afbeeldingen, foto's en meer (samen 'Materialen' genoemd) die Ostrea en haar dochterondernemingen aan u ter beschikking stellen, alsmede voor alle diensten die wij leveren via onze Websites (in deze Gebruiksvoorwaarden gezamenlijk 'deze Website' genoemd).

Lees deze Gebruiksvoorwaarden aandachtig door voordat u deze Website gaat gebruiken. Door gebruik te maken van deze Website verklaart u dat u deze Gebruiksvoorwaarden hebt gelezen en ermee instemt. Als u deze Gebruiksvoorwaarden niet accepteert, kunt u deze Website niet gebruiken.

Artikel 2. Toegang tot deze Website.

Wanneer u deze Website bezoekt, dient u zich aan deze Gebruiksvoorwaarden te houden. Dit geldt voor ieder gebruik van deze Website via ieder account dat u instelt via of op deze Website; sommige Materialen zijn alleen voor u beschikbaar als u een account hebt. U verplicht zich echter, juiste, actuele en complete informatie te verstrekken zolang u deze Website gebruikt. Omdat het uw account is, is het uw verantwoordelijkheid om alle apparatuur, services en software die nodig zijn voor de toegang tot en het gebruik van deze Website te verwerven en te onderhouden en alle daarvoor vereiste vergoedingen te betalen. Het is bovendien uw verantwoordelijkheid om de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord(en) te waarborgen. Indien u meent dat uw wachtwoord of andere veiligheidsinformatie voor deze Website op enigerlei wijze geschonden is, dient u ons dit onmiddellijk te melden.

Soms verzamelen wij bepaalde persoonlijke informatie over u, uitsluitend met betrekking tot uw aanwezigheid op en uw gebruik van deze Website. De manier waarop Ostrea deze informatie gebruikt, wordt geregeld door de bepalingen in de Ostrea online privacyverklaring.

Wij behouden ons het recht voor om, indien wij dat redelijkerwijs noodzakelijk achten, van u te eisen dat u uw wachtwoord wijzigt of uw toegang tot deze Website beperkt.

Artikel 3. Gebruik van deze Website.

Het gebruik van deze website van Ostrea is gebonden aan juridische voorwaarden en wettelijke beperkingen. Deze juridische voorwaarden en wettelijke beperkingen zijn van toepassing op de volledige inhoud van de gehele web site van Ostrea en iedere informatie uitwisseling met Ostrea. Lees deze voorwaarden nauwkeurig door voordat u gebruik maakt van deze website. Gebruik van deze website betekent dat u de voorwaarden accepteert. Maak geen gebruik van deze website als u de voorwaarden niet accepteert.
 

Artikel 4. Gebruik van informatie.

Ostrea verleent u het recht om de informatie op deze website uitsluitend voor eigen, niet-commercieel gebruik weer te geven en te downloaden, onder voorbehoud dat u alle auteursrechten en andere eigendomsnotities respecteert die worden omvat in de originele informatie of kopieën van de informatie. U dient de informatie op deze site op geen enkele wijze te wijzigen of te reproduceren, publiekelijk ten toon te stellen, te gebruiken, te distribueren of op andere wijze te gebruiken voor een willekeurig publiek of commercieel doel. In verband met deze voorwaarden, is elk gebruik van deze informatie op elke willekeurige site of computer met netwerkverbinding voor elk willekeurig doel verboden. De informatie op deze site zijn auteursrechtelijk beschermd en elk ongeautoriseerd gebruik van informatie op deze site heeft mogelijk overtreding van auteursrecht, handelsmerk en andere wetten tot gevolg. Als u één of meerdere van deze voorwaarden schendt, wordt uw recht om deze site te gebruiken automatisch ingetrokken en dient u elk gedownloade of afgedrukte informatie onmiddellijk te vernietigen.

Artikel 5. Vertrouwelijkheid en eigendom.

Anders dan persoonlijke gegevens wordt elke informatie die u overdraagt of plaatst op deze site niet als vertrouwelijk of eigendom beschouwd. Ostrea heeft geen verplichtingen ten opzichte van deze informatie. Ostrea heeft het recht om de informatie en alle gegevens, afbeeldingen, geluiden, tekst, en andere zaken die hierin zijn opgenomen te kopiëren, openbaar te maken, te distribueren, op te nemen en op andere wijze te gebruiken voor alle commerciële en niet-commerciële doeleinden. Het is verboden om onrechtelijke, bedreigende, smadelijke, lasterlijke, obscene, pornografische, of andere illegale informatie uit te wisselen met deze website.

Artikel 6. Controle een aansprakelijkheid.

Ostrea heeft het recht, maar is niet verplicht, alle onderdelen op deze website te controleren en na te kijken op uitwisseling en inhoud van informatie, maar Ostrea is niet verplicht om dit recht uit te oefenen (en onder normale omstandigheden doet Ostrea dit ook niet). Ostrea is echter niet aansprakelijk voor de uitwisseling en inhoud van informatie, ook wanneer deze vallen onder auteursrechten, smaadschrift, privacy, obsceniteit, of anders. Ostrea behoudt het recht om beledigende, lasterlijke, obscene of anderszins onaanvaardbare informatie of uitwisseling daarvan te verwijderen.

Artikel 7. Websites van derden.

Koppelingen naar websites van derden worden uitsluitend voor uw gemak weergegeven. Als u van deze sites gebruikmaakt verlaat u de website van Ostrea. Ostrea heeft deze sites niet allemaal gecontroleerd, beheert deze sites niet en draagt geen verantwoordelijkheid voor deze sites, voor de inhoud van de sites of voor het privacybeleid dat op deze sites wordt toegepast. Deze sites en de informatie, software of andere producten of materialen op deze sites, of de resultaten die bij het gebruik hiervan worden behaald, worden niet door Ostrea bekrachtigd of vertegenwoordigd. Als u besluit een site van derden te bezoeken die is gekoppeld aan deze site, dan doet u dit volledig op eigen risico.

Artikel 8. Garanties, accuraatheid en volledigheid.

De informatie, die op deze site wordt weergegeven of geleverd, is zoals deze is, zonder garanties van welk soort dan ook, waaronder garanties van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-overtreding van intellectueel eigendom. Ostrea staat verder niet garant voor de accuraatheid en volledigheid van de informatie op deze site. Ostrea wijzigt mogelijk de informatie op deze site, of de producten, prijzen en diensten die worden beschreven, op elk willekeurig tijdstip zonder voorafgaande waarschuwing. De informatie op deze site is mogelijk gedateerd en Ostrea staat niet garant voor het bijwerken van informatie op deze site. Informatie die op deze site wordt gepubliceerd, verwijzen mogelijk naar informatie, producten, programma's of diensten die niet beschikbaar zijn. Raadpleeg Ostrea voor beschikbaarheid van informatie, producten, programma's en diensten.

Artikel 9. Aansprakelijkheid en schade.

Ostrea of andere derde partijen die op deze site worden genoemd zijn in geen geval aansprakelijk voor schade (waaronder, zonder beperking, de schade die voortkomt uit winstverlies, gegevensverlies of onderbreking van werkzaamheden), die voortkomt uit het gebruik, onvermogen tot gebruik, de resultaten van het gebruik van deze site, de materialen of informatie op een site, onafhankelijk van garantie, contract, onrechtmatige daad of andere wettelijke theorie en onafhankelijk van het op de hoogte zijn van de mogelijkheden van zulke schade. Als de gebruikmaking van de materialen of informatie van deze site resulteert in de behoefte aan dienstverlening, reparatie of correctie van uitrusting of gegevens, neemt u daarvoor alle kosten tot uw rekening.

Artikel 10. Toepasselijke wetgeving.

Deze site wordt beheerd vanuit Nederland. Ostrea staat niet garant voor de beschikbaarheid en functionaliteit van de informatie op deze site buiten Nederland. Het verschaffen van informatie in gebieden waar deze illegaal is, is verboden. De informatie op deze site, kopieën van informatie of aanpassingen van informatie met schending van toepasbare wetten of regelgevingen waaronder, zonder beperking, de exportwetten en -regelgevingen in Nederland dienen niet te worden gebruikt, geëxporteerd of opnieuw geëxporteerd. Als u deze site bezoekt van buiten Nederland, dan doet u dit uit eigen initiatief en bent u verantwoordelijk voor de naleving van de lokale wetgeving. Deze voorwaarden worden beheerd en opgezet in overeenstemming met de wetgeving in Nederland en zijn niet in strijd met andere wetten.

Artikel 11. Revisie en bijwerking.

Deze voorwaarden kunnen elk moment door Ostrea worden gereviseerd en bijgewerkt. Bezoek deze de site regelmatig om de huidige voorwaarden door te nemen, want deze hebben een bindende waarde. Sommige bepalingen in deze voorwaarden worden mogelijk overtroffen door expliciet aangegeven wettelijke notities of voorwaarden die op bepaalde onderdelen van deze website worden weergegeven.