Verhuur Voorwaarden Ostrea

Hieronder vindt u de Verhuur Voorwaarden van Ostrea die van toepassing zijn op het moment dat u een accommodatie via Ostrea huurt. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op.

Artikel 1. Vooruitbetaling.

Vanaf het moment van tot stand koming van deze verhuurovereenkomst zal de Huurder aan Verhuurder een handgeld van minimaal 50% van de overeengekomen huursom betalen. Het handgeld is een vooruitbetaling op de huursom en zal daarom bij de afrekening in mindering worden gebracht op de overeengekomen huursom. Het resterende bedrag der huur zal binnen de termijn betaald worden zoals vermeld op het huurcontract.

Artikel 2. Overeenkomst.

Deze overeenkomst komt tot stand tussen de Verhuurder en de Huurder. Op het moment dat Huurder mondeling de boekingsopdracht geeft aan Verhuurder of op het moment dat Huurder de boekingsopdracht op digitale wijze verstrekt aan Verhuurder is deze huurovereenkomst feitelijk tot stand gekomen tussen Huurder en Verhuurder en is er sprake van een huurverhouding tussen Huurder en Verhuurder waardoor Huurder vanaf dat moment gebonden is aan deze verhuurovereenkomst. Verhuurder is pas gebonden aan deze overeenkomst na ontvangst van het handgeld. Een eventuele digitale of schriftelijke bevestiging van Verhuurder aan Huurder dient slechts ter verduidelijking van hetgeen is overeengekomen. Indien de bevestiging onjuistheden bevat, dient de Huurder daarvan binnen twee werkdagen na de reservering melding te maken bij Verhuurder. Verhuurder is gerechtigd een boeking te weigeren in verband met de (jeugdige) leeftijd en de omvang van een groep huurders. Op deze overeenkomst is het wettelijk herroepingsrecht (afkoelperiode) niet van toepassing.

Artikel 3. Toepasselijkheid.

3.1     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder, al dan niet op afstand tot stand gekomen, Aanbod en Overeenkomst tussen Leverancier en Wederpartij waarop Leverancier deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

3.2     De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten met Leverancier, voor de uitvoering waarvan door Leverancier derden dienen te worden betrokken.


3.3     Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de medewerkers van Leverancier en zijn directie.

3.4     De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3.5     Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Leverancier en Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

3.6     Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

3.7     Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

3.8     Indien Leverancier niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen van deze algemene voorwaarden niet van toepassing zijn, of dat Leverancier in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

3.9     Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Wederpartij beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal, voordat de Overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de Leverancier zijn in te zien en zij, op verzoek van de Wederpartij, zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3.10     Indien de Overeenkomst elektronisch wordt gesloten, kan, in afwijking van artikel 3 lid 9 en voordat de Overeenkomst wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Wederpartij ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Wederpartij op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal, voordat de Overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij, op verzoek van de Wederpartij, langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

3.11     Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is lid 9 en lid 10 van dit artikel van overeenkomstige toepassing en kan de Wederpartij zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepalingen die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4. Aanbod.

4.1     Een Aanbod van Leverancier is vrijblijvend tenzij het Aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft en/of onder voorwaarden geschiedt waarbij in dat geval de geldigheidsduur en/of de voorwaarden nadrukkelijk in het Aanbod wordt vermeld.

4.2     Een Aanbod vervalt indien het product en/of de dienst waarop het Aanbod betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

4.3     Leverancier kan niet aan zijn Aanbod worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat het Aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4.4     De in een Aanbod vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten indien de Wederpartij een Consument betreft, tenzij anders aangegeven.

4.5     De in een Aanbod vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten indien de Wederpartij een Ondernemer betreft, tenzij anders aangegeven.

4.6     Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van hetgeen is opgenomen in het Aanbod dan is Leverancier daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Leverancier anders aangeeft.

4.7     Een samengestelde prijsopgave verplicht Leverancier niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Een aanbod geldt niet automatisch voor toekomstige orders.

4.8     Een Aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het Aanbod door de Wederpartij mogelijk te maken. Als Leverancier gebruik maakt van afbeeldingen dan zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten, tenzij anders aangegeven.

4.9     Elk Aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Wederpartij duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, dia aan de aanvaarding van het Aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

 • De prijs inclusief of exclusief belastingen.
 • De eventuele kosten van aflevering.
 • De wijze waarop de Overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn.
 • Het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht.
 • De wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de Overeenkomst.
 • De eventuele termijn voor aanvaarding van het Aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de Leverancier de prijs garandeert.
 • De hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel.
 • Of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd en zo ja op welke wijze deze voor de Wederpartij te raadplegen is.
 • De manier waarop de Wederpartij, voor het sluiten van de Overeenkomst, de door hem in het kader van de Overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst kan herstellen en/of wijzigen.
 • De eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de Overeenkomst kan worden gesloten.
 • De minimale duur van de Overeenkomst in geval van een duurtransactie.

 

Artikel 5. Inrichting.

Verhuurder mag in de meubilering/stoffering van het verhuurde na ontvangst van het handgeld geen wijziging meer aanbrengen.

Artikel 6. Derden.

Huurder mag het gehuurde niet aan derden in huur of gebruik afstaan, noch daarin meer personen doen overnachten dan bij dit contract is overeengekomen, tenzij met schriftelijke toestemming van de verhuurder. Bij (zonder toestemming) overschrijding van het genoemde maximum aantal personen wordt de overeenkomst beschouwd te zijn ontbonden.

Artikel 7. Bewoning.

Huurder zal het gehuurde netjes en proper bewonen met inachtneming van het reglement van orde, dat voor het gehuurde geldt, en/of het reglement van orde van het recreatieterrein, waarop zich het gehuurde bevindt; daarbij verbindt hij zich alle schaden- met uitzondering van de gevaren van brand- door zijn toedoen, of nalatigheid aan het gehuurde, de stoffering, het huisraad of anderszins ontstaan, te vergoeden. Dat geldt eveneens voor vermissing van enig deel van het gehuurde, de stoffering of het huisraad.

Artikel 8. Aflevering.

Huurder verbindt zich na afloop van de huurtermijn het gehuurde met de zich daarin bevindende inventaris schoon en in goede staat af te leveren.

Artikel 9. Roken en huisdieren.

In het gehuurde zijn huisdieren en roken niet toegestaan, tenzij met schriftelijke toestemming van de verhuurder.

Artikel 10. Vakantieverblijf.

Huurder zal het gehuurde uitsluitend als vakantieverblijf gebruiken. Het uitoefenen van een beroep of bedrijf in het vakantieverblijf is verboden.

Artikel 11. Toestellen.

Het is verboden in het huurobjekt andere toestellen voor kook- of wasdoeleinden te gebruiken dan die welke daarin door verhuurder zijn aangebracht of geplaatst.

Artikel 12. Reglementen.

Huurder en alle medereizigers dienen zich te houden aan de voor het gehuurde vastgestelde regels, vastgelegd in een huishoudelijk reglement en/of reglement van orde. Deze reglementen liggen in het gehuurde. Bij overtreding van de reglementen en/of niet opvolgen van de aanwijzingen van verhuurder heeft verhuurder het recht huurder direct uit het gehuurde te verwijderen, zonder dat restitutie van de huursom of gedeelte daarvan plaatsvindt.

Artikel 13. Overlast.

Het is huurder verboden door het maken van muziek of lawaai overlast te veroorzaken aan de omgeving.

Artikel 14. Sleutel.

De ter beschikkingstelling van het gehuurde aan huurder geschiedt door de overhandiging van de huissleutels.

Artikel 15. Aankomst.

Het gehuurde dient op de door verhuurder aangegeven tijdstip op de dag van aankomst betrokken te worden. Huurders die niet tijdig op hun vakantieadres (kunnen) arriveren, zijn verplicht de verhuurder hiervan tijdig in kennis te stellen, zodat een afspraak gemaakt kan worden over het in ontvangst nemen van de sleutel van het gehuurde.

Artikel 16. Inventaris.

Huurder wordt geacht het gehuurde met de daarin aanwezige inventaris te hebben aanvaard overeenkomstig de in het gehuurde aanwezige inventarislijst, tenzij hij binnen vier uren na het betrekken van het huurobject bij de verhuurder heeft geprotesteerd. Verhuurder is verplicht desverlangd bij het einde van de huurtermijn op de oorspronkelijke huurovereenkomst een aantekening te stellen, dat het huurobject met de daarin aanwezige inventaris conform de in het huurobject aanwezige inventarislijst ter beschikking van verhuurder is gesteld.

Artikel 17. Kosten.

Bij de huurprijs bijkomende kosten dienen vooraf tussen huurder en verhuurder te worden overeengekomen en op het huurcontract te worden vermeld.

Artikel 18. Verjaringstermijn.

Het verhuurde object wordt, uit naam van en voor rekening en risico van de eigenaar, aan huurder verhuurt door verhuurder . Hierdoor is verhuurder geen partij in geschillen aangaande aansprakelijkheid tussen huurder en eigenaar. Verhuurder en eigenaar zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van diefstal, beschadiging van eigendommen van huurder of ongevallen, één en ander behoudens ingeval van schuld aan de zijde van eigenaar. Alsdan zal de eigenaar echter nimmer gehouden kunnen worden tot vergoeding van meerdere kosten of schaden, dan waarvoor een normale WA-verzekering onder deze omstandigheden dekking zou bieden.

Artikel 19. Ontbinding.

Verhuurder is gerechtigd dit contract als ontbonden te beschouwen zonder dat ingebrekestelling of tussenkomst van de rechter nodig zal zijn indien:
 

 • a) Bij de aanvang der huurperiode de volle huursom niet is voldaan.
 • b) Huurder het gehuurde vóórtijdig verlaat.
 • c) Huurder nalaat het gehuurde te betrekken op de dag, waarop de huur-termijn een aanvang neemt vóór 17.00 uur, zonder schriftelijk, telefo-nisch, telegrafisch of elektronisch bericht te hebben, dat hij het gehuurde later tijdens de huurperiode zal betrekken.
 • d) Huurder de verplichtingen uit deze overeenkomst en/of het reglement(en) van orde niet behoorlijk naleeft.


Onverminderd de aansprakelijkheid van de huurder voor de volle huursom in sub a, b, c en d genoemde gevallen, is de verhuurder gehouden - teneinde de in die gevallen ontstane schade te beperken - te trachten het object voor de tijd waarbij het niet door de huurder wordt betrokken aan een ander te verhuren; het uit dien hoofde ontvangen bedrag wordt in mindering gebracht op de door de huurder verschuldigde huursom onder inhouding van de servicekosten en een bedrag van € 19,00 aan administratiekosten. Dit artikel is mede van toepassing indien huurder door persoonlijke of andere omstandigheden verhinderd is van het gehuurde gebruik te maken.

Artikel 20. Annulering.

Indien de huurder om welke reden dan ook tot annulering van een aangegane huurovereenkomst overgaat, dan wel zonder uitdrukkelijke annulering van zijn rechten voortvloeiende uit de overeenkomst geen of slechts ten dele gebruik maakt, verbeurt hij ten behoeve van de verhuurder een schadeloosstelling. 

Het corona virus is geen reden om kosteloos te annuleren en bij annulering gelden de algemene annulerings voorwaarden. 

 • Deze schadeloosstelling bedraagt:
 • 50% van de huursom bij annulering meer dan drie maanden voor aankomst.
 • 75% van de huursom bij annulering binnen drie maanden tot zes weken voor aankomst.
 • 100% van de huursom bij annulering binnen zes weken voor aankomst of bij niet verschijnen beginnend vanaf de dag van aankomst.

Mocht het gehuurde voor dezelfde periode alsnog verhuurd kunnen worden dan wordt alleen de huursom minus de servicekosten en minus € 19,00 administratiekosten vergoedt.

Wij raden u aan een annuleringsverzekering af te sluiten.

Artikel 21. Geschillen.

Op alle geschillen met betrekking tot de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen. Geschillen tussen de huurder en verhuurder over de totstandkoming en de uitvoering van de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, kunnen zowel door de huurder als door de verhuurder aan de rechter worden voorgelegd. Een geschil wordt slechts in behandeling genomen, indien huurder de klacht binnen twee weken na het ontstaan schriftelijk aan de verhuurder heeft voorgelegd. Daarna moet de huurder het geschil uiterlijk twee maanden nadat huurder de klacht aan de verhuurder heeft voorgelegd schriftelijk bij de rechter aanhangig maken onder vermelding van namen en adressen van huurder en verhuurder en een duidelijke omschrijving van het geschil en de eis.

Artikel 22. Acceptatie.

Door middel van de totstandkoming van deze overeenkomst zoals beschreven in artikel 2. Overeenkomst stemt huurder tevens in met deze verhuurvoorwaarden en de algemene voorwaarden van verhuurder die onder meer te vinden zijn op de website van verhuurder (https://ostrea.net) en bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder inschrijfnummer 56508891. Een kopie wordt op aanvraag kosteloos toegezonden.

Artikel 23. Instemming.

Indien huurder ook deelneemt aan het annuleringsfonds, dan stemt huurder, door totstandkoming van deze overeenkomst, tevens in met de voorwaarden voor annulering. De voorwaarden voor annulering worden bij het afsluiten hiervan meegestuurd met de boekingsbevestiging (indien de boekingsbevestiging per post toegezonden wordt) en zijn tevens te vinden op de website van verhuurder (https://ostrea.net).

Artikel 24. Vertaling.

Voor onze buitenlandse gasten hebben wij een vrijblijvende vertaling beschikbaar gesteld van deze verhuurvoorwaarden, maar alleen de originele Nederlandse tekst is juridisch bindend.