Annuleringsvoorwaarden Ostrea

Hieronder vindt u de Annuleringsvoorwaarden van Ostrea die van toepassing zijn op het moment dat u een accommodatie via Ostrea huurt en deel neemt aan het annuleringsfonds. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op.

Artikel 1. Definities.

1.1. Deelnemers.     
Al degenen die, tezamen met de hoofdboeker, op hetzelfde boekingsformulier zijn aangegeven.

1.2. Annulering.
Het afzien van de reis voorafgaande aan het vertrek, waarvan Ostrea op de hoogte is gebracht.

1.3. Afbreking.
Voortijdige terugkomst op het huisadres door tussentijdse beëindiging van de reis.

1.4. Pro rata vergoeding.
Het bedrag gedeeld door (het aantal deelnemers en vervolgens door) het aantal dagen van de reis-/huurovereenkomst.

Artikel 2. Omvang van de deelname.

De deelname aan het annuleringsfonds dekt de door deelnemer(s) aan Ostrea verschuldigde annuleringskosten, respectievelijk de niet gerestitueerde reis- of huursom of een deel daarvan, overeenkomstig de desbetreffende annuleringsbepalingen uitsluitend indien annulering plaatsvindt om één van de volgende redenen:

2.1.     Overlijden, ernstige ziekte of een ernstig ongeval van de deelnemer(s). Van ernstige ziekte en/of ernstig ongeval van de deelnemer(s) is alleen sprake indien de deelnemer(s) in directe relatie tot ziekte of ongeval objectief medisch gezien niet in staat kan worden geacht de voorgenomen reis te ondernemen.

2.2.     Overlijden, ernstige ziekte of een ernstig ongeval van een familielid in de eerste of tweede graad. Onder familieleden van de eerste en tweede graad wordt verstaan: eerste graad: echtgenoot, echtgenote, (schoon)ouders, (schoon)kinderen, degene met wie deelnemer sinds minimaal een jaar een notarieel samenlevingscontract heeft. tweede graad: broers, zwagers, (schoon)zusters, grootouders, kleinkinderen.

2.3.     Het door de deelnemer op medisch advies niet kunnen ondernemen van de reis.

2.4.     Het overlijden van een huisgenoot van deelnemer. Voorwaarde is dat deelnemer sinds minimaal een jaar met de betreffende huisgenoot op hetzelfde adres woont.

2.5.     Schade aan eigendommen van deelnemer of het bedrijf waar hij/zij werkzaam is door brand, inbraak, explosie, storm of overstroming van zodanige aard dat aanwezigheid van deelnemer ter plaatse vereist is.

2.6.     Onvrijwillige werkloosheid van de deelnemer ten gevolge van een geheel of gedeeltelijke sluiting van het bedrijf waar deelnemer als werknemer werkzaam is. Voorwaarde is dat deelnemer werkloos geworden is nadat deelname aan het annuleringsfonds is ingegaan.

2.7.     Het aanvaarden van een dienstbetrekking van ten minste 20 uren per week op basis van een arbeidscontract voor ten minste één jaar indien deelnemer bij het boeken van de reis werkloos was en de datum van indiensttreding valt binnen de geplande vakantieperiode. De dekking geldt alleen als het onmogelijk is om een andere aanvangsdatum met de werkgever overeen te komen. Documentatie is vereist waaruit blijkt dat de deelnemer(s) op het moment van het boeken van de reis was/waren geregistreerd als zijnde werkloos en derhalve een uitkering ontving(en) krachtens één van de sociale verzekeringswetten.

2.8.     Het onverwacht en binnen 3 maanden na het afstuderen van de deelnemer aangeboden krijgen van een dienstbetrekking van ten minste 20 uren per week op basis van een arbeidscontract van ten minste één jaar indien de datum van indiensttreding valt binnen de geplande vakantieperiode. De dekking geldt alleen als het onmogelijk is om een andere aanvangsdatum met de werkgever overeen te komen.

2.9.     Het onverwacht toegewezen krijgen van een huurwoning waarvan de huur ingaat tijdens de vakantieperiode. Voorwaarde is dat de deelnemer een officieel huurcontract kan overleggen waaruit blijkt dat de huurwoning wordt toegewezen in de vakantieperiode.

2.10.     Het moeten afleggen van een herexamen of een hertentamen aan een instelling voor het voortgezet of hoger onderwijs tijdens de geplande vakantie, indien deelname aan het annuleringsfonds werd afgesloten voordat het oorspronkelijke examen of tentamen werd afgenomen.

2.11.     Definitieve ontwrichting van het huwelijk van deelnemer, waarvoor een echtscheidingsprocedure in gang is gezet na het ingaan van de deelname aan het annuleringsfonds. Het ontbinden van een samenlevingscontract of geregistreerd partnerschap valt ook onder dit artikel.

2.12.     Het uitvallen van het door deelnemer voor de reis te gebruiken privé-vervoermiddel door diefstal, brand, ontploffing of enig van buiten komend onheil binnen dertig dagen voor de voorgenomen aankomstdatum op de plaats van bestemming.

Artikel 3. Afbreking.

In geval van afbreking, die het gevolg is van gebeurtenissen genoemd onder artikel 2 sub 1 tot en met 12, wordt per deelnemer een pro rata vergoeding verleend voor elke periode van vier en twintig uren tot ten hoogste veertig dagen. Afbrekingen van minder dan acht uren blijven buiten beschouwing. Ook de terugreisdagen zelf komen voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 4. Uitsluitingen.

Geen vergoeding wordt verleend bij schade:

4.1.    Verband houdende met (burger)oorlog, gewapend conflict, opstand, binnenlandse onlusten, oproer, muiterij en terreur. Wanneer deelnemer tijdens bovengenoemde gebeurtenissen schade lijdt, die hiermee geen enkel verband houdt, wordt er slechts uitgekeerd wanneer deelnemer kan bewijzen, dat de schade daadwerkelijk niets met deze gebeurtenissen te maken had.

4.2.    Verband houdende met natuurrampen.

4.3.    Verband houdende met atoomreacties.

4.4.    Indien Ameland door buitengewone omstandigheden dusdanig geïsoleerd is dat vervoer van en naar het eiland onmogelijk is geworden.

4.5.    Indien deelnemer of de bij de uitkering belanghebbende omtrent het ontstaan, aard of omvang, van de schade een onvolledige of onware opgave doet of indien de verplichtingen niet of niet tijdig worden nagekomen.

Artikel 5. Verplichtingen van de deelnemer bij schade.

Deelnemers of belanghebbenden zijn verplicht:

5.1.     Van iedere gebeurtenis, waaruit voor Ostrea een verplichting tot vergoeding kan voortvloeien, zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan Ostrea.

5.2.     Alle door Ostrea in redelijkheid verlangde medewerking te verlenen en gegevens te verschaffen. In geval van ziekte of ongeval dient een doktersverklaring of de naam en adres van behandelend arts te worden overlegd. In geval van overlijden dient een kopie van de rouwkaart of de rouwadvertentie te worden overlegd.

Artikel 6. Vaststelling en regeling van de schade.

6.1.     Indien een deelnemer recht heeft op vergoeding wegens annulering, vertreks-/aankomstvertraging of afbreking, hebben ook de met hem samen reizende deelnemers zulk een recht. Voor alle deelnemers samen zal geen hogere vergoeding worden verleend dan voor deelnemers behorende tot vier gezinnen.

6.2.     Buiten gezinsverband wonende deelnemers worden geacht elk tot een afzonderlijk gezin te behoren. Onder gezin wordt verstaan de gezamenlijke huisgenoten.

6.3.     Bij annulering, vertreks-/aankomstvertraging of afbreking van de deelnemer(s), behorende tot meer dan vier gezinnen, wordt de te verlenen vergoeding verdeeld over alle deelnemers, naar verhouding van ieders aandeel in het bedrag dat wordt gedekt door de deelname aan het annuleringsfonds.

6.4.     Nimmer zal er meer worden uitgekeerd dan het bedrag waarover de deelname aan het annuleringsfonds is berekend, met een maximum van tweeduizend vijfhonderd Euro per gebeurtenis.

6.5.     Uitkering vindt plaats tegen overlegging van originele nota’s en bewijsstukken.

6.6.     Eventuele restituties door hotel, verhuurder, reis-/vervoersorganisatie en eigenaar worden op de uitkering in mindering gebracht.

6.7.     Ostrea is gerechtigd om uitbetaling te (doen) verrichten aan de deelnemer die de te vergoeden nota’s heeft ingezonden. Uitbetaling aan deze zal gelden als kwijting van Ostrea door alle deelnemers.

Artikel 7. Vervaltermijn.

Heeft Ostrea ten aanzien van een vordering van een deelnemer een definitief standpunt ingenomen, hetzij door het afwijzen van de vordering, hetzij door een (aanbod van) betaling bij wijze van finale afdoening, dan vervalt na een jaar, te rekenen vanaf de dag waarop de deelnemer van dit standpunt kennis kreeg, ieder recht op Ostrea ter zake van de gebeurtenis waarop de vordering was gegrond.

Artikel 8. Premie.

8.1.     Er bestaat geen recht op terugbetaling van het bedrag dat is betaald voor de deelname aan het annuleringsfonds.

8.2.     Er bestaat geen recht op terugbetaling van de door deelnemer aan Ostrea betaalde boekingskosten en/of reserveringskosten en/of servicekosten.

Artikel 9. Geschillen.

Geschillen, die uit deze algemene voorwaarden voor deelname aan het annuleringsfonds voortkomen, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter, tenzij de partijen het eens worden over een andere manier om het geschil op te lossen.

Artikel 10. Vertaling.

Voor onze buitenlandse gasten hebben wij een vrijblijvende vertaling beschikbaar gesteld van deze annuleringsvoorwaarden, maar alleen de originele Nederlandse tekst is juridisch bindend.